Algemene voorwaarden

Per 18 juli 2016

Bij het plaatsen van uw bestelling wordt er per definitie van uitgegaan dat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen. Claimen achteraf heeft geen zin als deze in de  voorwaarden zijn opgenomen. Wij raden u dan ook ten stelligste aan om de Algemene Voorwaarden en de Disclaimer goed door te nemen. Bij voorbaat dank om eventuele toekomstige misverstanden te voorkomen!

Deze overeenkomst is onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen en type fouten.
Deze bescheiden worden u ook nog schriftelijk, ter ondertekening aangeboden inclusief de bewijsstukken A, B en C. Dit ter completering van het contract.

I. Hierbij verklaren beide partijen zich volgens de wet te conformeren aan het volgende:

Dutch Weddingplanners verschaft diensten aan Cliënt voor evenement. Een gedetailleerde beschrijving van de omvang van taken is ingesloten als bewijsstuk A

II. Autoriteit en Discretie.

Met bevestiging van Cliënt, wordt hierbij Dutch Weddingplanners aangesteld als zaakwaarnemer om te handelen namens Cliënt in samenwerking met de gespecificeerde  en/of geïmpliceerde details van het evenement zoals hierin vastgelegd. Als dergelijke zaakwaarnemer, heeft Dutch Weddingplanners de autoriteit operationele beslissingen te nemen binnen diens kader van verantwoordelijkheid namens Cliënt. Hierin wordt vastgelegd, dat Dutch Weddingplanners optreed namens Cliënt, en dat Dutch Weddingplanners beslissingen kan nemen of contracten tekenen indien nodig.
 
Dutch Weddingplanners neemt slechts opdrachten tot activiteiten aan van door Cliënt aangestelde vertegenwoordiger, tenzij Cliënt schriftelijk een andere vertegenwoordiger om namens hem op te treden, aanstelt. De Cliënt die tekent, is mijn contact, tenzij Cliënt mij schriftelijk opdracht geeft met iemand anders te werken.
 
Ten gevolge van eventuele onvoorziene  omstandigheden behoudt Dutch Weddingplanners zich het recht voor veranderingen toe te passen die voor noodzakelijk worden gehouden en/of in het belang van Cliënt zijn. Dutch weddingsplanners kan zijn eigen oordeel toepassen indien nodig.
 
Dutch Weddingplanners zal Cliënt consulteren en toestemming van Cliënt verkrijgen voorafgaande aan het aangaan van contracten of contracten met leveranciers van buitenaf of leveranciers indien deze zouden resulteren in geldelijke overeenkomsten niet opgenomen in dit contract. Cliënt kan zich het recht voorbehouden de enige uitvoerder in enig contract te zijn. Dutch Weddingplanners verplicht de Cliënt niet tot iets wat niet is gespecificeerd in de overeenkomst.
 
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft Dutch Weddingplanners het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen. 
 
De kosten voor de hulp van derden en de kosten verbandhoudend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van de cliënt. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. 
 
Indien cliënt derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Dutch Weddingplanners overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Dutch Weddingplanners om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Dutch Weddingplanners.
 

III. Niet inbegrepen

Dutch Weddingplanners verschaft niet en/of is niet verantwoordelijk voor het volgende:
 • Boekhouding evenement. Cliënt moet zorg dragen voor zijn eigen boekhouding.
 • Problemen ten gevolge van ondeskundige en/of onvolledige ontwikkeling en/of uitvoering van activiteit(en) door Cliënt en/of diens vertegenwoordiger, Dutch Weddingplanners heeft geen invloed op wat de Cliënt doet met onze instructie.
 • Problemen ten gevolge van ondeskundige en/of onvolledige ontwikkeling en/of uitvoering van afdelingsactiviteiten door een organisator van het ontwikkelingsteam van het evenement. Dutch Weddingplanners heeft geen invloed op wat teamleden doen met onze instructie.
 • Problemen ten gevolge van niet leveren en/of uitvoeren van de kant van enige gecontracteerde Leverancier of Dienstverlener. Dutch Weddingplanners heeft geen invloed op wat deze mensen wellicht doen.
 • Extra diensten verzocht door Cliënt en niet inbegrepen in deze overeenkomst, zullen apart worden gefactureerd volgens wederzijds acceptabele voorwaarden (of een niet nakoming van € 50,-/uur). Alles dat niet is opgenomen is in de overeenkomst is een Extra dienstverlening en wordt als zodanig in rekening gebracht.
Het honorarium van Dutch Weddingplanners is exclusief declaraties van door Dutch Weddingplanners ingeschakelde derden.
 

IV. Compensatie

Cliënt zal Dutch Weddingplanners compenseren volgens het gedetailleerde schema bijgesloten bij deze overeenkomst als Bewijsstuk B. Wij gaan akkoord met betaling en dat besluit zal op een aparte pagina worden gespecificeerd.
 
Dienstverlening zal eerst plaatsvinden, nadat het ondertekende contract en het voorschoot zijn ontvangen. Het niet nakomen van het vereiste voorschot volgens het contract zal een breuk van het contract inhouden. Dutch Weddingplanners kan u volgens de wet niet van dienst zijn totdat wij een contract in bezit hebben.
 

V. Voorzieningen

Cliënt zal, behalve compensatie als hierboven gespecificeerd, Dutch Weddingplanners het volgende leveren:
 • Alle kosten van locatie-inspectie uitgevoerd op verzoek van cliënt. Een inspectie van de locatie kan doorslaggevend zijn bij het  identificeren en vastleggen van de juiste locatie.
 • Een Per Diem voor diverse onkosten op locatie van € 100,-, zoals vastgelegd door het Algemene Administratiebureau voor Dienstverlening.
 • Retoursvervoer naar/van evenement, te worden gedefinieerd als: per toeristenklasse; alle noodzakelijke transfer via standaard transferservice met gedeelde busjes en/of taxi.
 • Onderdak, te worden gedefinieerd als een standaardkamer op locatie.
 • Extra toegang tot alle evenementen terreinen.

VI. Annulatie van het evenement

Indien het evenement wordt geannuleerd buiten schuld van Dutch Weddingplanners, zal Dutch Weddingplanners pro-rata compensatie ontvangen voor diensten tot op heden volgens het gedetailleerde schema bijgesloten bij deze overeenkomst als Bewijsstuk C. In geval van onvermogen van Dutch Weddingplanners om aan zijn verplichtingen te voldoen ten gevolge van ziekte of ongeval of overlijden in de eerste graad, en dan slechts indien Dutch Weddingplanners niet in staat is het project op tijd of professioneel af te ronden, zal dit worden aangemerkt als een “buiten schuld” annulering en Dutch Weddingplanners zal compensatie ontvangen voor diensten verleend tot op heden volgens tot op heden volgens de compensatie- en annuleringsbijlages zoals getoond in Bewijsstuk B en Bewijsstuk C.
 
Indien Cliënt om enige reden het evenement annuleert, inclusief Force Majeure (overmacht), welke een annuleringsboete inhoudt van dienstverleners aan het evenement, zullen alle boetebedragen de verantwoordelijkheid van cliënt zijn en zullen rechtstreeks door Cliënt worden betaald. de Cliënt is, ongeacht de reden van annulering, verantwoordelijk voor alle verplichtingen en boetes, en deze worden betaald aan de schuldeisers en niet via Dutch Weddingplanners. 
 

VII. Toekenning en schadeloosstelling

Er kunnen geen rechten of belangen voorkomend onder dit contract worden opgeëist door Cliënt  behalve met schriftelijke toestemming voordien van Dutch Weddingplanners en elke vermeende toekenning zonder toestemming zal ongeldig zijn. Dit  betekent, dat u, indien Dutch Weddingplanners met u een contract afsluit voor uw evenement, niet kunt zeggen, “organiseer dit andere evenement”, tenzij wederzijds overeengekomen.
 
Dutch Weddingplanners kan eisen, dat Cliënt een volledige aansprakelijkheidsverzekering voor algemene zaken heeft en een verzekering voor het onderhavige evenement als onderdeel van deze beleidslijn zal bijsluiten. Voor groter evenementen stelt Dutch Weddingplanners dit als vereiste ter bescherming van zowel Dutch Weddingplanners als Cliënt.
De Cliënt zal Dutch Weddingplanners schadeloos stellen en zich onthouden van: 
a) claims voortkomend uit contracten ten gevolge van dit contract en
b) claims, aansprakelijkheid of schade ten gevolge van ten uitvoer brengen van verplichtingen van Dutch Weddingplanners zoals uiteengezet in dit contract, inclusief proceskosten en honoraria van advocaten.
Dit betekent, dat de Cliënt, zolang Dutch Weddingplanners zijn verplichtingen ten uitvoer brengt in goed vertrouwen en naar zijn beste vermogen, Dutch Weddingplanners zal steunen in enige wettelijke actie.
 
Een dergelijke schadeloosstelling zal niet van toepassing zijn indien de onderhavige claims gebaseerd op fraude, diefstal, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Dutch Weddingplanners, of de breuk door Dutch Weddingplanners of een bepaling van dit contract, als Dutch Weddingplanners zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de Cliënt elk recht ons aansprakelijk te stellen.
 
Dutch Weddingplanners heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. 
 
Dutch Weddingplanners is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de cliënt, Dutch Weddingplanners of derden.
 
De cliënt vrijwaart Dutch Weddingplanners voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan Dutch Weddingplanners onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij cliënt aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die de cliënt is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Dutch Weddingplanners en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 
 

VIII. Eigendom van materialen

Alle materialen (inclusief apparatuur, versieringen, enzovoort verschaft door Dutch Weddingplanners, zal in eigendom blijven van Dutch Weddingplanners en/of zijn leveranciers. In originele staat terugbrengen of kosten voor volledige vervanging wegens schade en/of verwijdering van materialen door personeel van Cliënt, (niet) gecontracteerd personeel (inclusief, doch niet beperkt door VIP’s, dienstverleners en/of verstrekt door cliënt, enzovoort en/of aanwezigen zal de verantwoordelijkheid zijn van Cliënt, tenzij anderszins in dit contract vermeld of in een volgend addendum ondertekend door beide partijen. Indien wij materialen verschaffen, blijven zij ons eigendom, en als u (of uw gasten) schade toebrengen, dient u dit te herstellen/vergoeden.
 
Dutch Weddingplanners behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. 
 
Het is de cliënt verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Dutch Weddingplanners, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, aan te passen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Dutch Weddingplanners en/of haar partners toegestaan.
 

IX. Addenda (Aanvullingen)

 

 X. Voorwaarden en bepalingen

 Cliënt begrijpt, dat cliënt door te ondertekenen de voorwaarden accepteert en dat Dutch Weddingplanners niet verantwoordelijk is voor persoonlijk verlies en/of verwondingen, breuk, en/of andere schade ten gevolge van diensten verschaft door Dutch Weddingplanners.
 
Dutch Weddingplanners kan verplicht worden gesteld voor de terugbetaling van alle compensatie betaald aan Dutch Weddingplanners tot op heden, doch slechts in het geval van fraude, diefstal, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Dutch Weddingplanners, of de breuk door Dutch Weddingplanners. Indien inning van een partij noodzakelijk wordt of een rechtszaak wordt aangespannen, zal Cliënt verantwoordelijk zijn voor alle inningskosten, uitgaven en proceskosten; advocatenhonoraria gemaakt door Dutch Weddingplanners worden toegevoegd aan de oorspronkelijke onbetaalde factuur. Dutch Weddingplanners is niet aansprakelijk voor honoraria. Als we incasso moeten inschakelen, is het aan de Cliënt dit af te handelen en de eventuele kosten voor zijn rekening te nemen.
 
Dit contract zal na ondertekening en datering hieronder door de respectievelijke geautoriseerde vertegenwoordigers worden geacht van kracht te zijn en rechtsgeldig te zijn voor beide partijen. Zodra het ondertekend is, heeft u feitelijk wettelijk 72 uur om zich zonder boete terug te trekken, zonder verdere repercussie.
 
Door dit contract te ondertekenen, vertegenwoordigt de waarnemer die dit contract ten uitvoer brengt en ervoor instaat, dat hij/zij het volledige recht en de autoriteit heeft dit contract aan te gaan en Cliënt/Dutch Weddingplanners te houden aan de verplichtingen, toezeggingen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden zoals gespecificeerd in dit contract en dat dergelijke handeling wordt ondernomen met de volle wetenschap en goedkeuring van Cliënt/Dutch Weddingplanners.
 

XI. Beheer

Deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en zal worden gehandhaafd door de wetten van Nederland. Alle conflicten zullen worden behandeld door wettelijk bindende arbitrage en de kosten hiervan zullen mettertijd worden toegewezen door de arbiter. Dutch Weddingplanners is gevestigd in Nederland en onderwerpt zich derhalve aan haar wetten.
 

Bijlagen bij de overeenkomst:

 • Bewijsstuk A, gedetailleerde beschrijving van de taken
 • Bewijsstuk B, compensatie aan Dutch Weddingplanners
 • Bewijsstuk C, annuleringscompensatie

Deze overeenkomst is onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen en type fouten.
Deze bescheiden worden u ook nog schriftelijk, ter ondertekening aangeboden inclusief de bewijsstukken A, B en C.
Dit ter completering van het contract.